Termeni Speciali

Termeni Speciali – „Asigurări, Peaj, Rovinietă, ITP

Versiune în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2023

Cu privire la Asigurări, Peaj, Rovinietă, ITP Termenii Speciali vor completa prevederile din TERMENI ȘI CONDIȚII APLICAȚIA MOBILĂ PAY BY UXO, de la link-ul acesta (“T&C UXO App”).

Prezentul document se va aplica și în completarea prevederilor din documentația pusă la dispoziție cu privire la asigurare/peaj/rovinietă, de către Broker/Asigurător, respective de către CNAIR, prezentată prin intermediul UXO App sau furnizată direct de Asigurător/Broker / CNAIR.

Definiții

Termenii utilizați în acest document sunt definiți conform T&C UXO App și conform celor de mai jos:

 • Asigurat– persoană fizică sau juridică titulară a unei Polițe de Asigurare RCA emise de către un Asigurător, prin intermediul UXO App și pe baza ofertelor puse la dispoziție de către Broker cu privire la respectivul produs de asigurare; datele Asiguratului vor fi indicate de Utilizator în cadrul Contului de Utilizator, putând fi Utilizatorul însuși sau persoana indicată de Utilizatorul-contractant; în privința RCA, conform legii, asigurat poate fi doar proprietarul sau utilizatorul unui vehicul a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurătorul RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane din accidente de vehicule;
 • Asigurător– persoană juridică română sau străină, autorizată în condițiile Legii nr. 237/ 2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, să furnizeze servicii/activități de asigurare și ale cărei oferte sunt disponibile în cadrul UXO App prin intermediul Brokerului; Furnizorul UXO App nu garantează existența ofertelor anumitor/tuturor Asigurători(lor) în cadrul UXO App, Asigurătorii ale căror oferte sunt prezentate de Broker prin intermediul UXO App fiind stabiliți exclusiv pe baza relației contractuale dintre Broker și Asigurători, asupra căreia Furnizorul UXO App nu are niciun control/nicio responsabilitate.
 • Broker– înseamnă Safety Broker de Asigurare S.A. entitate autorizată de către AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ și înregistrată în Registrul intermediarilor principali. Detalii despre Broker sunt furnizate în documentația auxiliară prezentată Utilizatorului în cadrul UXO App și/sau prin asigurarea accesului la platforma online utilizată de Broker în acest sens, după caz.
 • Contract RCA – contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule, a cărui încheiere cu Asigurătorul se constată prin poliţa de asigurare RCA, care atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule/tramvaie;
 • Date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Furnizorul UXO App – înseamnă Pay by UXO SRL (o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16600/2022, cod unic de înregistrare 46713720, având sediul social situat în Bucureşti, Sectorul 1, Str. Hagi Ghiţă nr. 38, România); Pay by UXO SRL este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca intermediar secundar (asistent în brokeraj), sub codul unic RAJ 546429 alocat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în Registrul intermediarilor secundari;
 • Platforma Broker – platforma online utilizată de Broker pentru prezentarea informațiilor precontractuale, identificarea și furnizarea ofertelor de asigurări, contractarea mandatelor, încheierea contractelor de asigurare și emiterea polițelor de asigurare, la care Brokerul asigură accesul prin intermediul UXO App, după caz;
 • Polița de Asigurare– orice poliță de asigurare disponibilă pentru a fi contractată de Utilizator urmare a deciziei Utilizatorului după selecția dintre ofertele puse la dispoziția Utilizatorului de către Broker, prin intermediul secțiunii Asigurări din cadrul UXO App și/sau, după caz, prin asigurarea accesului la Platforma Brokerului în acest sens;
 • Polița de Asigurare RCA – documentul prin care se constată încheierea contractului de asigurare RCA şi se atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie;
 • Utilizator– orice persoană fizică în vârstă de cel puțin 18 ani sau persoană juridică care deține Cont de Utilizator și încheie Contract privind UXO App; în cazul în care contractează o Poliță de Asigurare, devine un contractant / Asigurat (în privința RCA, contractant – este persoana care încheie contractul RCA şi care se obligă faţă de Asigurător să plătească prima de asigurare);
 • UXO App/ Aplicația UXO – aplicația pentru dispozitive mobile smart „Pay by UXO”, disponibilă pentru sistemele de operare Android, dezvoltată și deținută ca titular drepturi exclusiv de către Furnizorul UXO App, prin care Utilizatorii pot utiliza diferite funcționalități/Servicii prezentate/puse la dispoziție prin intermediul UXO App, conform T&C Uxo App și, după caz, al Termenilor Speciali aferenți.
 • Rovinietă înseamnă înregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare care reprezintă o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, rețeaua de drumuri naționale din România, în conformitate cu prevederile OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Trecere înseamnă parcurgerea, o singură dată, într-un sens, a unei distanţe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, pe care se aplică tariful de trecere care reprezintă o anumită sumă care se plăteşte pentru un vehicul în funcţie de distanţa parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, şi de tipul vehiculului;
 • CNAIR înseamnă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu sediul în București, sectorul 1, str. Dinicu Golescu nr. 38, având număr de înmatriculare J40/552/2004 și CUI 16054368, tel. 021.264.32.47;

  Asigurări RCA

  Polițele de Asigurare; responsabilitatea Brokerului; informații pre-contractuale

 • Aspecte introductive:
  • în activitatea de distribuție asigurări (intermediar secundar), UXO acționează sub răspunderea intermediarului principal Safety Broker SA. Acest intermediar principal are răspunderea pentru executarea mandatului privind contractele de asigurare (inclusiv contractele RCA);
  • UXO organizează operațiuni legate de activitatea de distribuție asigurări exclusiv prin mijloace/canale de comunicare online (respectiv UXO App);
  • UXO ia întotdeauna în considerare interesele Utilizatorilor-asigurați, oferind soluții adecvate nevoilor lor, cu evitarea conflictelor de interese; UXO ia măsurile necesare pentru a identifica potențiale conflicte de interese așa încât, în măsura în care sunt identificate astfel de situații, acestea să fie gestionate în mod corespunzător, în așa fel încât drepturile Utilizatorilor-asigurați să fie întotdeauna protejate;
  • UXO nu este creator de produse de asigurare;
  • Prin intermediul UXO App, Utilizatorului are acces (ex. prin integrare cu Platforma Brokerului), pe suport durabil, la documentația în faza pre-contractuală (documentele de informare pre-contractuală, respectiv documentul de informare standardizat (PID)) a cărei obligație de furnizare îi revine Brokerului si Asigurătorilor;
  • Documentația este disponibilă Utilizatorului în Contul de Utilizator, pe suport durabil, Contul de Utilizator permițând astfel Utilizatorului: (i) stocarea informațiilor care îi sunt adresate personal (astfel încât acesta să le poată consulta ulterior pentru perioada de timp adaptată scopului acestora), strict pe durata valabilității ofertei astfel cum aceasta este prevăzută în ofertă și (ii) reproducerea exactă a informațiilor stocate – daca Brokerul decide în acest sens conform contractului cu UXO;
  • Asistența post-vânzare este asigurată în principal de către Asigurător/Broker;
  • Prin accesarea în Contul de Utilizator a butonului privind RCA/Asigurări/Polița mea, Utilizatorul este de acord ca informațiile pre-contractuale obligatorii să îi fie furnizate prin intermediul suportului durabil accesibil prin UXO App (respectiv, după caz, prin adresa de email cu care și-a creat Contul de Utilizator), dat fiind că această modalitate de furnizare informații este cea adecvată în contextul operațiunilor legate de distrubuția în asigurări derulate de UXO în calitate de intermediar secundar, exclusiv prin intermediul UXO App;
  • Pe baza informațiilor/datelor introduse de Utilizator, înainte de încheierea contractelor de asigurare sunt evaluate cerințele și necesitățile Utilizatorului, astfel încât contractele propuse să fie în concordanță cu acestea, și îi sunt furnizate informații obiective privind produsul de asigurare propus, într-o formă ușor de înțeles, pentru a permite acestuia să ia o decizie în cunoștință de cauză.
  • prin contractarea unui anumit produs de asigurare ofertat, Utilizatorul înțelege și recunoaște că a primit informații obiective privind produsul de asigurare, într-o formă ușor de înțeles, astfel încât la momentul contractării Utilizatorul ia decizia în cunoștință de cauză. Pe de altă parte, Utilizatorul are dreptul de a solicita informații suplimentare / alte informații privind contractul de asigurare, înaintea contractării asigurarării / poate semnala orice neclarități care nu îi permit să ia decizie în cunoștință de cauză, prin email la support@uxo.ro, în orice caz, astfel de aspecte trebuie clarificate înainte de contractarea produsului de asigurare. În caz contrar, dacă Utilizatorul contractează produsul de asigurare astfel cum au fost furnizate elementele privind asigurarea, Utilizatorul este considerat a lua decizia de contractare în deplină cunoștință de cauză.
  • Asigurarea RCA produce efecte în baza prevederilor legale, a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea elgii, precum şi a încheierii contractului RCA între Asigurat şi Asigurătorul RCA, emis inclusiv prin mijloace electronice (accesate apoi prin UXO App), conform reglementărilor A.S.F..
 • Polițele de Asigurare disponibile în urma utilizării secțiunii Asigurăridin cadrul UXO App sunt emise de către Asigurători, prin intermediul Brokerului / Platformei Brokerului.
 • Prin intermediul UXO App (și, după caz, a Platformei), în secțiunea Asigurări, Brokerul pune la dispoziție următoarele tipuri de Polițe de Asigurare:
  • RCA – asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, conform prevederilor Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.
  • Alte tipuri de asigurare – după cum va fi indicat în UXO App și Termenii Speciali din secțiunea “Asigurări” din cadrul UXO App.
 • Utilizatorul înțelege că Brokerul are dreptul să prezinte ofertele privind asigurările prin intermediul UXO App și să pună la dispoziție tipurile de Polițe de Asigurare indicate.
 • Brokerul are dreptul să colecteze direct primele aferente Polițelor de Asigurare, să plătească despăgubirile în numele Asigurătorilor, în moneda prevăzută în contractul de asigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să emită documentele de asigurare în numele Asigurătorului.
 • Informații pre-contractuale despre Broker sunt puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul UXO App/Platforma Broker înainte de încheierea oricărui contract de asigurare și contractării Poliței de Asigurare.
 • Informații despre Pay by UXO SRL – în calitate de intermediar secundar:
 • Asistent;
 • Denumire: Pay by UXO SRL; J40/16600/2022, cod unic de înregistrare 46713720,
 • Sediu social: Bucureşti, Sectorul 1, Str. Hagi Ghiţă nr. 38, România
 • Înscris în Registrul Intermediarilor Secundari sub nr RAJ 546429.
 • Email: office@uxo.ro; website uxo.ro
 • Pay by UXO SRL nu se află în conflict de interese cu niciun Asigurător.
 • Pay by UXO SRL nu deţine participaţii calificate la niciun Asigurător. 
 • Informații despre Broker – intermediar principal:
 1. Prezentare generală
 2. Safety Broker de Asigurare S.A. este o persoană juridică română autorizată de către ASF să desfășoare activitatea de distribuție de asigurări pe teritoriul României, suntem autorizati sa practicam toate clasele de asigurari pentru toate Societățile de Asigurări (inclusiv emiterea de contracte de asigurare şi colectarea primelor de asigurare în numele societăților), acționând în numele clienților săi. Verificarea înregistrării Safety Broker în Registrul Intermediarilor Principali se poate face accesând: https://asfromania.ro/app.php/ro/a/1542/asigur%C4%83tori-%C8%99i-intermediari-principali
 3. Clienții produselor de asigurare şi părțile interesate au dreptul legal să formuleze reclamații împotriva distribuitorilor. Condițiile de exercitare a acestui drept le puteți găsi accesând link-ul

https://asfromania.ro/consumatori/petitii

Litigiile dintre clienții persoane fizice și distribuitorii de asigurări pot fi soluționate prin proceduri de soluționare alternativă a litigiilor. Condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor pot fi vizualizate accesând www.salfin.ro.

Safety Broker de Asigurare S.A. poate oferi consultanță bazată pe o analiză imparțială și personală, după

analizarea unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piață.

Brokerul deține experiență relevanță în domeniul principal de activitate, fiind activ de mai mult de 18  ani pe această piață.

 1. Activitatea principală a Brokerului este identificată în codul CAEN la poziția 6622 – Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări, Brokerul fiind înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizată să funcționeze ca și companie de brokeraj de către ASF prin Decizia nr. 3894/13.06.2005, înregistrată în Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK – 293/15.06.2005.

Natura remunerației primite în legătură cu contractul de asigurare:

Pentru emiterea Poliței în baza Ofertei, emitentul încasează comision de la Societățile de Asigurare. Natura remunerației este sub formă de parte variabilă (comision și/sau bonus). Valoarea comisionului încasat de emitent nu afectează prima de asigurare plătită de către client.

 1. Informaţii obiective privind produsul de asigurare:

Documentele de Informare privind Produsul de Asigurare (IPID) -> acestea se regăsesc pe site-ul

www.safetybroker.ro la secţiunea „Info Utile”.

 1. Conflictul de interese:

Safety Broker de Asigurare S.A. nu se află în conflict de interese cu niciun Asigurător.

Safety Broker de Asigurare S.A. nu deţine participaţii calificate la niciun Asigurător.

Alte elemente privind Asigurările RCA

 • În baza Contractului privind UXO App, Utilizatorul primește în Contul de Utilizator ofertele Asigurătorilor prin intermediul Brokerului, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea valabilității asigurării RCA în curs. Ofertele sunt vizibile în baza documentației privind asigurările pusă la dispoziție de către Broker, prin UXO App.
 • Informațiile pre-contractuale obligatoriu a fi furnizate Utilizatorului interesat de contractarea asigurărilor vor fi furnizate de către Broker/Asigurători și Utilizatorul le va putea accesa prin integrările cu platformele/aplicațiile Brokerului/Asigurătorilor care sunt permise de UXO App (fără ca UXO să fie ținut răspunzător sau să fie considerat că preia aceste obligații de la Broker/Asigurători).
 • Datele/informațiile din Contul de Utilizator, relevante pentru emitere oferte/încheiere contracte asigurare/executare contract asigurare, sunt transmise către Broker prin UXO App/Platforma Broker, pe baza acestora Brokerul transmițând ofertele Asigurătorilor, care devin vizibile în cadrul Contului de Utilizator.
 • După ce recepționează ofertele din partea Brokerului, prin intermediul Contului de Utilizator, Utilizatorul are posibilitatea de a alege una dintre oferte, indicând în Contul de Utilizator opțiunea sa. Ulterior selecției, Utilizatorul este notificat pentru a efectua plata sumei indicate în cadrul ofertei alese.
 • Prin apăsarea butonului “Plătește”, precum și prin completarea informațiilor solicitate de procesatorul plății, conform legii, cu privire la plată, Utilizatorul își dă acordul că suma de bani indicată în cadrul ofertei alese să fie debitată din contul asociat cardului ale căror date sunt indicate de către Utilizator către procesatorul de plăți.
 • Suma indicată pentru plată va putea include și comisioane/taxe aferente relației de emitere poliță asigurare/intermediere, cu excepția comisioanelor bancare, pe care Utilizatorul le va suporta conform relațiilor sale contractuale cu banca emitentă. Suma achitată de Utilizator pentru va fi încasată de către Asigurător – orice întrebări/solicitări ale Utilizatorului-asiguratului privind plățile efectuate se vor adresa Asigurătorului.
 • După efectuarea plății și validarea acesteia, Utilizatorul primește o notificare de confirmare a acesteia la adresa de email și/sau în Contul de Utilizator. Comunicarea prin email de confirmare a comenzii conține toate datele privind asigurarea, alături de Polița de Asigurare emisă de către Asigurător după confirmarea plății. Obligația legală (dacă este aplicabilă, după caz) privind trasmiterea poliței de asigurare în format fizic, la adresa de corespondență specificată de către Utilizator în cadrul Contului de Utilizator, la momentul completării formularului cu informațiile necesare pentru recepționarea ofertelor, este în sarcina exclusivă a Brokerului/Asigurătorului. Utilizatorul poate folosi datele de contact ale Brokerului/Asigurătorului, respectiv ale UXO, pentru a obține clarificări privind formalitățile legate de polițele în format fizic.
 • Odată încheiat contractul de asigurare RCA, prin plata primei de asigurare către Asigurător, Asigurătorul RCA se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească despăgubirea terţului prejudiciat, în condiţiile legii şi ale contractului de asigurare.

  Rolul și obligațiile UXO

 • UXO este furnizorul și dezvoltatorul UXO App, în această calitate UXO fiind responsabil pentru securizarea UXO App și a informațiilor / Datelor cu caracter personal transmise către Broker, de către Utilizator, cu ajutorul UXO App, pentru emitere oferte asigurare/emitere polițe. În măsură în care Utilizatorul are indicii că securitatea Datelor sale cu caracter personal ar putea fi afectată în procesul de utilizare a UXO App, va notifica de îndată UXO printr-un e-mail la adresa dpo@uxo.ro.
 • UXO pune la dispoziția Utilizatorului, în cadrul UXO App, toate informațiile primite de la Broker pentru că Utilizatorul să poată alege în mod informat dacă contractează asigurare RCA în baza ofertei și să contracteze asigurarea, dacă decide astfel.
 • UXO procesează solicitările Utilizatorilor pentru încheierea unei polite în ordinea recepționării acestora, prin transmiterea acestora, în mod automat, către sistemele / platformele Brokerului.
 • UXO are responsabilitatea de a înregistra datele privind contractarea asigurării pe baza ofertelor/emiterea polițelor/contractelor de asigurare. Aceste informații sunt necesare pentru a putea soluționa eventualele probleme tehnice semnalate de către Utilizator sau Broker.
 • La indicațiile Brokerului, UXO are dreptul să solicite Utilizatorului orice document și/sau informație suplimentară necesare stabilirii interesului asigurabil în vederea diminuării riscurilor/eliminării fraudelor, prin folosirea datelor de identificare transmise de către Utilizator în cadrul Contului de Utilizator. Totodată, există posibilitatea ca un Utilizator să nu poată primi oferte din partea Asigurătorilor, dacă datele introduse de către Utilizator în Contul de Utilizator sunt incorecte/incomplete, UXO App urmând să-l notifice pe Utilizator despre incorectitudinea/caracterul incomplete al datelor introduse (ex. prin email/Contul de Utilizator).
 • Dacă Utilizatorul nu furnizează datele/ documentele/informațiilor solicitate, Utilizatorul înțelege că UXO are dreptul de a limita, parțial sau total, accesul la Contul de Utilizator.
 • Dacă Asigurătorul/Brokerul nu poate emite Utilizatorului Polița de Asigurare pe baza informațiilor furnizate de către Utilizator, ori din cauza netransmiterii documentelor și informațiilor solicitate de către UXO de la Utilizator, Utilizatorul va fi notificat, la momentul apariției uneia dintre situațiile de mai sus, în legătură cu neconformitatea sau lipsa documentelor și/sau informațiilor solicitate. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul nu poate pretinde emiterea unei Polițe de Asigurare în lipsa rezolvării problemelor indicate în notificarea transmisă de către UXO App.
 • Brokerul este în mod exclusiv responsabil de gestiunea Polițelor de asigurare emise cu ajutorul UXO App. În acest sens, în baza informațiilor puse la dispoziție de către Broker către UXO, Utilizatorul va primi e-mailuri și notificări în cadrul Contului de Utilizator și prin email, ce va anunța apropierea datei de expirare a Poliței de Asigurare deținute de către Utilizator, conform evidențelor Brokerului, ori legat de alte solicitări sau informări ce pot apărea pe parcursul perioadei de valabilitate a Poliței de Asigurare.
 • UXO nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă Utilizatorului sau oricărui alt terț în numele și/sau pe seama căruia Utilizatorul are dreptul să utilizeze UXO App, referitoare la utilizarea UXO App și/sau a informațiilor pe care această le cuprinde sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, viruși sau orice alți factori similari.

Obligațiile și conduita Utilizatorului

 • Utilizatorul este obligat să citească orice documente puse la dispoziția sa prin intermediul UXO App cu privire la asigurări (inclusiv condițiile generale de asigurare); Utilizatorul nu va continua nicio etapă aferentă încheierii poliței de asigurare fără să înțeleagă toate elementele aferente. După caz, Utilizatorul va solicita orice detalii suplimentare pe care le consideră necesare în legătură cu asigurările de la Broker, prin intermediul mijloacelor disponibile în acest sens din Contul de Utilizator.
 • Încheierea Contractului privind UXO App conform T&C UXO App reprezintă, totodată, mandatul dat de Utilizator direct către Broker pentru ca acesta din urmă să îl reprezinte în relațiile cu Asigurătorii în vederea obținerii ofertelor solicitate și a încheierii contractelor de asigurare, respectiv pentru emiterea poliței, în cazul acceptării uneia dintre oferte. Condițiile privind mandatul Brokerului sunt prezentate în termenii puși la dispoziție de Broker și disponibili Utilizatorului prin Contul de Utilizator.
 • Utilizatorul (asigurat) înțelege și acceptă că, având în vedere efectuarea plăților online direct către Broker, UXO nu are nici o obligație față de Utilizator de a suporta vreuna din cheltuielile legate de denunțarea unilaterală/rezilierea Poliței de Asigurare (contractului de asigurare) încheiat între Utilizator (asigurat) și Broker/Asigurător și că UXO nu răspunde în nici un fel față de Utilizator (asigurat) în astfel de situații.
 • Dacă Polița de Asigurare va fi pusă la dispoziție în format tipărit (hârtie), Utilizatorul se obligă ca în momentul livrării acesteia (astfel cum acesta va fi indicat de către Broker, prin intermediul Contului de Utilizator/e-mailul de confirmare transmis Utilizatorului sau prin altă metodă), să fie prezent la adresa indicată sau să desemneze o altă persoană să fie prezentă în locul sau pentru finalizarea livrării.
 • Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile efectuate prin intermediul UXO App/Contului de Utilizator.
 • Utilizatorul declară că a luat la cunoștință de, și înțelege:
 • prevederile legale privind dreptul consumatorului de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar-bancar și conform Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți;
 • condițiile de accesare a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor, conform: (i) art. 23 alin(2) din Regulamentul nr. 4/2016 – Entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F, după caz, au obligația să informeze consumatorii cu privire la faptul că entitatea căreia i se pot adresa este SAL-FIN (Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar) (salfin.ro); și art. 23 alin(3) din Regulamentul nr. 4/2016 – Entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F. nu pot refuza soluționarea litigiului în cadrul SAL-FIN în cazul în care consumatorul și-a exprimat în mod expres și voluntar opțiunea de soluționare (www.salfin.ro).
 • Existența F.G.A. – Fondul de Garantare a Asiguraţilor destinat protejării asiguraților, beneficiarilor asigurării, precum și a terțelor persoane păgubite, în cazul în care asigurătorul se află în stare de insolvență. Pentru informații complete și actualizate privind activitatea acestuia și despre protecția pe care o oferă asiguraților, se va accesa fgaromania.ro;
 • Utilizatorul care nu este consumator în sensul legislației nu beneficiază de prevederile legale privind SAL.
 • Utilizatorul este integral responsabil de informațiile transmise prin Contul de Utilizator. Dacă Polița de Asigurare a fost emisă, informațiile nu se mai pot modifică decât în condițiile și cu respectarea art. 8(b). În acest caz, Utilizatorul își asumă integral responsabilitatea pentru datele incorecte, care pot duce la o diferență de plată și chiar la invalidarea Poliței de Asigurare respective. În cazul apariției unor astfel de erori, Utilizatorul (asigurat) își asumă obligația de a plăti diferențele de primă rezultate sau alte sume apărute ca rezultat al furnizării eronate a datelor de comandă a Serviciilor privind asigurarea / Poliței de Asigurare.
 • Pentru reclamații/petiții privind asigurarea, Utilizatorul poate accesa secțiunea aferentă Petițiilor/Reclamațiilor din UXO App. Termenul de solutionare este de 30 de zile de la primirea solicitării/reclamației sau a eventualelor documente/informații suplimentare. Reclamatia trebuie să contina obligatoriu: numele si prenumele petentului, adresa de contact si descrierea situatiei reclamate.
 • Pentru orice reclamație în legătură cu asigurarea, pe care Utilizatorul (asiguratul) nu o poate soluționa apelând la secțiunea aferentă Petițiilor/Reclamațiilor din UXO App, Utilizatorul poate accesa secțiunea Depunere petiții din cadrul website-ului Autorității de Supraveghere Financiară.
 • Condițiile si obligațiile părților în cazul încheierii contractelor la distanță sunt reglementate de Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, care se vor aplica în completarea prezentului document.

Ca regulă, un asigurat (consumator în sensul legii) are dreptul de a denunța unilateral contractul încheiat la distanță, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la incheierea contractului de asigurare/ primirea poliței de asigurare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv.

Atenție: In privinta asigurarilor obligatorii prin norme legale, denuntarea sau renuntarea consumatorului (in calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar in conditiile specificate in actele normative care reglementeaza respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, daca este cazul.

Dacă nu se prevede altfel în contractul de asigurare/documentația Asigurătorului aplicabilă asigurării contractate de Utilizator: (i) Utilizatorul-asiguratul consumator nu are dreptul de a se retrage dintr-un contract de asigurare încheiat după urmarea etapelor din Uxo App, în temeiul dreptului de retragere în 14 zile de la contractare, și (ii) contractele de asigurare RCA nu se pot anula de catre Asigurator, iar restituirea partiala a primei de asigurare se face doar in cazul in care Utilizatorul vinde autovehiculul sau asigură radierea lui, si daca nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri.

 • Atunci cand Asiguratul a platit integral sau in rate prima de asigurare, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a contractului privind RCA, daca nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii. In cazul in care Asiguratorul este ulterior obligat la plata unor despagubiri pentru evenimente acoperite prin contractul privind RCA, Asiguratorul este îndreptățit să recupereze de la Asigurat prima de asigurare restituita acestuia, la cerere.

Comunicarea cu Utilizatorul

 • Părțile convin ca orice comunicare efectuată în legătură cu asigurarea RCA să fie realizată prin intermediul UXO App sau prin poștă electronică la adresa de email a Brokerului. In măsura in care comunicarea se refera la o problema întâmpinată cu privire la UXO App, Brokerul va putea solicita Utilizatorului detalii suplimentare cu privire la problema menționată, inclusiv fără limitare Date cu caracter personal ale Utilizatorului.
 • Orice comunicare se consideră că a fost efectuată la momentul în care este primită de către destinatar. Comunicarea prin poștă electronică se consideră că a fost primită de către destinatar în ziua expedierii cu succes a comunicării. Expedierea se consideră nereușită dacă expeditorul primește un mesaj de nelivrare.
 • Brokerul va răspunde comunicării primite în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acesteia tot prin poștă electronică la adresa de corespondență comunicată de către expeditor în cadrul comunicării.

  Condiții de returnare a Polițelor de asigurare de către Asigurat

 • Brokerul are obligația ca, la solicitarea Asiguratului, să corecteze și să retransmită către Utilizator Polița de asigurare emisă care conține informații/date incorecte sau incomplete, în condițiile în care Utilizatorul a furnizat în formularul de comandă informații corecte și complete. În această situație, retransmiterea poliței corectate către Utilizator se va face pe cheltuiala Brokerului. În acest sens, Utilizatorul va informa Brokerul despre această situație utilizând datele de contact puse la dispoziție de către Broker in cadrul UXO App (adresa de contact, adresa e-mail, număr call center);
 • În situația în care Asiguratul constată la momentul livrării faptul că în Polița de Asigurare sunt menționate date eronate, din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, neconforme cu realitatea, acesta poate solicita, după caz, îndreptarea erorilor și livrarea unei polițe ce conține date corecte, suportând în acest caz taxa de transport (dacă este aplicabilă).

Alte prevederi privind asigurările RCA

 • Pentru detalii cu privire la Datele cu caracter personal Utilizatorul trebuie să aibă în vedere Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor personale UXO, accesibila aici LINK.
 • Brokerul depune toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea tuturor datelor furnizate de către Utilizator. Utilizatorul are obligația de a furniza datele cerute complet, corect și adevărat pentru finalizarea comenzii. Furnizarea greșită a acestora atrage după sine penalizări în conformitate cu legea.
 • UXO prelucrează Datele cu caracter personal pentru obținerea ofertelor din partea Asigurătorilor și restului operațiunilor aferente, ca urmare a instrucțiunilor Brokerului, deci ca persoană împuternicită. Pentru evitarea oricărui dubiu, operatorul de date cu caracter personal al acestor date este Brokerul. Pentru mai multe informații despre modul în care Brokerul prelucrează Datele cu caracter personal, se aplică politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Brokerului, care poate fi consultată pe site-ul Brokerului sau Utilizatorul poate solicita detalii de la Broker, utilizând datele de contact indicate mai sus.
 • Brokerul prelucreaza aceste date personale conform politicii sale privind prelucrarea datelor, ca atare Utilizatorul poate să-și exercite drepturile cu privire la aceste date direct în relație cu Brokerul.
 • Cu toate acestea, în anumite situații, UXO prelucrează unele dintre aceste Date cu caracter personal (i.e., numărul de telefon, adresa de e-mail), în calitate de operator de date independent. Detaliile despre cum UXO prelucrează aceste Date cu caracter personal, în calitate de operator, sunt în Politica de confidențialitate, disponibilă aici LINK.

Roviniete

 • Ai posibilitatea de a achita Roviniete, prin intermediul UXO App, pentru vehiculele înmatriculate în România.
 • Ai posibilitatea de a alege dintre toate următoarele tipuri de Rovinietă disponibile în România: 1 zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile și 12 luni.
 • Nu se poate achita Rovinieta în următoarele cazuri:

– Există deja o Rovinietă activă pentru același vehicul, a cărei perioadă se suprapune cel puțin 1 (o) zi cu perioada Rovinietei pe care dorești să o achiți;

– Termenul de începere a valabilității Rovinietei pe care dorești să o achiziționezi depășește 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data curentă.

 • Informațiile privind data de începere și/sau de expirare a unei Roviniete achitate folosind UXO App vor fi disponibile atât în cadrul Contului de Utilizator, cât și în e-mail-ul de confirmare primit atunci când achiți.
 • UXO App asigură, în baza Contractului privind UXO App, trimiterea către tine de notificări pe e-mailul asociat Contului de Utilizator, pentru a te informa cu privire la expirarea valabilității Rovinietei.
 • CNAIR poate trimite notificări pe aceeași adresă de email, pentru a te informa cu privire la expirarea perioadei de valabilitate a Rovinietei achitate prin intermediul UXO App. Această transmitere este necesară având în vedere dispozițiile legale aplicabile și relația contractuală dintre UXO și CNAIR.
 • Achitarea Rovinietei se va face debitând cardul bancar indicat de tine către procesatorul de plată, după ce indici decizia ta de a plăti.
 • Mai multe detalii despre modul în care se realizează prelucrarea datelor personale aferente Rovinietei se află în Politica de confidențialitate UXO, disponibilă aici.
 1. Tarif trecere – Peaj
  • Ai posibilitatea de a achita Tariful de Trecere, prin intermediul UXO App, pentru un vehicul înregistrat în România, respectiv doar pentru autoturismul pe care l-ai configurat in Contul de Utilizator.
  • Sunt obligați să plătească taxa de pod, toți șoferii autovehiculelor înmatriculate în România sau în spațiul UE, ori din afară acestuia, care trec prin aceste puncte, pentru fiecare tranzitare a podului.
  • Taxa de pod achitată și neutilizată timp de 12 Luni își pierde valabilitatea conform Ordonanței Nr. 15/2002.
  • Istoricul de tranzacții privind tariful de trecere achitat prin intermediul UXO App va fi disponibil în Contul de Utilizator.
  • Achitarea tarifului de Trecere se va efectua debitând cardul bancar indicat de tine către procesatorul de plată, după ce indici decizia ta de a plăti.
  • Mai multe detalii despre modul în care se realizează prelucrarea datelor personale aferente tarifelor de trecere se află în Politica de confidențialitate UXO, disponibilă

ITP

 • La solicitarea ta, UXO App interoghează baza de date RAR și îți comunica statutul valabilității ITP-ului.
 • UXO App vede că urmează să expire ITP-ul și în cazul în care ai selectat localitatea unde utilizezi cel mai des autovehiculul, UXO App îți va recomanda cele mai apropiate stații unde poți să efectuiezi Inspecția Tehnica Periodică.
 • Deținătorul legal al unui autoturismeste obligat să efectueze inspecția și să respecte periodicitatea ei în funcție de categoria vehiculului.
 • Normele de efectuare a inspecției tehnice periodice au fost stabilite prin Ordonanța nr. 81/2000, cu privire la certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, a protecției mediului și a folosinței acestora în conformitate cu destinația lor.
 • Înainte de a te îndrepta către stațiile ITP autorizate de Registrul Auto Român, va trebui să te asiguri că nu îți lipsesc asigurarea obligatorie valabilă care o poți achiziționa prin intermediul UXO App, cartea de identitate a vehiculului, cartea de identitate, precum și certificatul de înmatriculare în original.

Pay by UXO SRL